Zgodnie z przepisami unijnymi każda waga handlowa musi posiadać ważną legalizację. Legalizacja wagi to wydany przez Urząd Miar certyfikat, że waga wskazuje masę z daną dokładnością, która zgadza się z danymi pokazanymi na tabliczce znamionowej oraz spełnia wymagania metrologiczne. Oznacza to, że błąd pomiaru nie może być większy niż podana działka legalizacyjna e z tabliczki znamionowej.

Na przykład dla wag o nośności:

 • 15 kg działka legalizacyjna wynosi 5 g
 • 1500 kg działka legalizacyjna wynosi 50 g
 • 60 t działka legalizacyjna wynosi 20 kg

Legalizację przyrządów pomiarowych można podzielić na następujące rodzaje:

 • legalizacja ponowna – wykonywana po wprowadzeniu urządzenia do obrotu lub użytkowania. Srebrne cechy (naklejki naklejone na wadze) pokazują termin ważności legalizacji
 • Legalizacja pierwotna – wykonywana przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu lub użytkowania (dotyczy nowych wag)

Aby sprawdzić, czy nasza waga posiada legalizację pierwotną powinna posiadać:

 • Tabliczkę znamionowa z pełnym opisem urządzenia
 • Znak CE a obok niego rok legalizacji i numer jednostki notyfikowanej
 • Znak metrologiczny M (zielony znak M do 2016 r lub czarne M od 2016r)
 • Plomby uniemożliwiające dostęp do zworki kalibracyjnej i dostęp do podzespołów elektronicznych wagi
 1. Legalizacja ponowna po 25 miesiącach licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. Dowodem legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych jest cecha legalizacji naklejona na tabliczce znamionowej z oznaczeniem daty ważności legalizacji. Opcjonalnie można także uzyskać dokument potwierdzający (świadectwo legalizacji 55 zł opłata urzędu).
 2. Legalizacja pierwotna (nowa waga) jest ważna 23 miesiące nie licząc roku w którym jej dokonano, np. jeśli obok znaku CE na tabliczce wpisany jest rok legalizacji 22 (2022) to oznacza, że legalizacja takiej wagi jest ważna do końca listopada 2024 roku.
 3. Po naprawie przyrządu pomiarowego, która wymusza uszkodzenie cech legalizacyjnych.

Gdy zbliża się termin końca legalizacji wagi do zapraszamy do zgłoszenia się do naszego serwisu. Zajmiemy się przeprowadzeniem procesu legalizacji kompleksowo. tel. 720 795 215

Główne założenie to uniknięcie oszustw i niedokładności podczas ważenia. Obowiązek dotyczy zwłaszcza instytucji i działalności, w których precyzyjny pomiar ma duże znaczenie. Oto lista obszarów wymagających legalizacji wag:

 • handel
 • ochrona życia, zdrowia i środowiska
 • ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • ochrona praw konsumenta
 • kontrola celna
 • podczas poboru podatków, opłat i należności budżetowych
 • przy wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń, kar umownych i odszkodowań
 • przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności oraz świadczeń
 • Zgłoszenie klienta (w wybrany sposób przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej, starego świadectwa, inwentaryzacja wag u klienta)
 • Zgłoszenie wag do legalizacji we właściwym urzędzie przez nasz punkt
 • Przygotowanie wag u klienta lub w serwisie (czyszczenie, kalibracja wzorcami masy, regulacja punktu zera, regulacja centryczności + ewentualne naprawy)
 • Przeprowadzenie legalizacji z udziałem Inspektora Urzędu Miar i asystą naszego serwisu
 • Wydanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie legalizacji
 • wagi sklepowe oraz wagi w boksach kasowych,
 • wagi paletowe, pomostowe,
 • wagi nietypowe (przeprowadzamy sami legalizację pierwotną na miernikach produkcji Rinstrum),
 • wagi samochodowe,
 • wagi inwentarzowe,
 • wagi na węzłach betoniarskich,
 • placówki handlowe i sieci sklepów
 • firmy produkcyjne
 • gospodarstwa rolne
 • szpitale,  przychodnie oraz apteki
 • szkoły i ośrodki dydaktyczne
 • urzędy celne
 • betoniarnie

Wagi apteczne i laboratoryjne: od 250 zł netto

Wagi sklepowe: 100 zł do 150 zł netto

Wagi magazynowe: 100 zł do 150 zł netto

Wagi pomostowe, paletowe, najazdowe do 3 t: 500 zł do 750 zł netto

Wagi samochodowe: od 5 000 zł netto

Ocena zgodności, legalizacja WE pierwotna – według indywidualnej wyceny 

Cena nie obejmuje opłat urzędowych Urzędu Miar